Политика относно обработката на лични данни
1. Общи положения
Тази политика за обработка на лични данни е изготвена в съответствие с изискванията на Федералния закон от 27 юли 2006 г. № 152-FZ „За личните данни“ (наричан по-долу Закон за личните данни) и определя реда за обработка на лични данни и мерките за гарантиране сигурността на личните данни, предприети от Цветан Тодор (наричан по-долу „Оператор“) .
1.1. Операторът поставя като своя най-важна цел и условие за осъществяване на дейността си спазването на правата и свободите на човек и гражданин при обработката на личните му данни, включително защита на правото на неприкосновеност на личния живот, лични и семейни тайни .
1.2. Тази политика на Оператора относно обработката на лични данни (наричана по-долу Политика) се прилага за цялата информация, която Операторът може да получи относно посетителите на уебсайта https://tresjoli.ru .
2. Основни понятия, използвани в Политиката
2.1. Автоматизирана обработка на лични данни – обработка на лични данни с помощта на компютърни технологии.
2.2. Блокирането на лични данни е временно спиране на обработката на лични данни (освен ако обработването не е необходимо за изясняване на личните данни).
2.3. Уебсайт - набор от графични и информационни материали, както и компютърни програми и бази данни, които осигуряват наличността им в Интернет на мрежовия адрес https://tresjoli.ru .
2.4. Информационна система за лични данни - набор от лични данни, съдържащи се в бази данни, и информационни технологии и технически средства, които осигуряват тяхната обработка.
2.5. Деперсонализация на лични данни - действия, в резултат на които е невъзможно да се определи, без използване на допълнителна информация, собствеността на лични данни от конкретен потребител или друг субект на лични данни.
2.6. Обработка на лични данни - всяко действие (операция) или набор от действия (операции), извършени с или без използване на инструменти за автоматизация с лични данни, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна), извличане , използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни.
2.7. Оператор - държавен орган, общински орган, юридическо или физическо лице, самостоятелно или съвместно с други лица, организиращи и (или) извършващи обработката на лични данни, както и определящи целите на обработването на лични данни, състава на личните данни за бъдат обработвани, действията (операциите), извършени с лични данни.
2.8. Лични данни - всяка информация, свързана пряко или косвено с конкретен или идентифицируем Потребител на уебсайта https://tresjoli.ru .
2.9. Лични данни, разрешени от субекта на лични данни за разпространение - лични данни, достъп до неограничен брой лица, на които се предоставя от субекта на лични данни чрез даване на съгласие за обработване на лични данни, разрешено от субекта на лични данни за разпространение по реда, предвиден в Закона за личните данни (наричани по-нататък - лични данни, разрешени за разпространение).
2.10. Потребител - всеки посетител на уебсайта https://tresjoli.ru .
2.11. Предоставяне на лични данни - действия, насочени към разкриване на лични данни на определено лице или определен кръг от лица.
2.12. Разпространение на лични данни - всякакви действия, насочени към разкриване на лични данни на неопределен кръг от лица (прехвърляне на лични данни) или запознаване с лични данни на неограничен брой лица, включително разкриване на лични данни в медиите, поставяне в информация и телекомуникационни мрежи или предоставяне на достъп до лични данни по какъвто и да е друг начин.
2.13. Трансграничен трансфер на лични данни е предаване на лични данни на територията на чужда държава към орган на чужда държава, чуждестранно физическо или чуждестранно юридическо лице.
2.14. Унищожаване на лични данни - всякакви действия, в резултат на които личните данни се унищожават безвъзвратно с невъзможност за по-нататъшно възстановяване на съдържанието на лични данни в информационната система на лични данни и (или) материални носители на лични данни.
3. Основни права и задължения на Оператора
3.1. Операторът има право:
– получават от субекта на лични данни достоверна информация и/или документи, съдържащи лични данни;
- в случай, че субектът на лични данни оттегли съгласието си за обработка на лични данни, Операторът има право да продължи да обработва лични данни без съгласието на субекта на лични данни, ако са налице основанията, посочени в Закона за личните данни;
- самостоятелно определя състава и списъка на мерките, необходими и достатъчни за осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в Закона за личните данни и приетите в съответствие с него регулаторни правни актове, освен ако не е предвидено друго в Закона за личните данни или друг федерален закони.
3.2. Операторът е длъжен:
- предоставя на субекта на личните данни, по негово искане, информация относно обработката на личните му данни;
– организира обработката на лични данни по начина, предписан от действащото законодателство на Руската федерация;
– отговаря на искания и искания от субекти на лични данни и техни законни представители в съответствие с изискванията на Закона за личните данни;
- докладва на упълномощения орган за защита правата на субектите на лични данни, по искане на този орган, необходимата информация в срок до 30 дни от датата на получаване на такова искане;
– публикува или по друг начин предоставя неограничен достъп до настоящата Политика относно обработката на лични данни;
- предприема правни, организационни и технически мерки за защита на личните данни от неоторизиран или случаен достъп до тях, унищожаване, модифициране, блокиране, копиране, предоставяне, разпространение на лични данни, както и от други незаконни действия във връзка с лични данни;
- спиране на предаването (разпространението, предоставянето, достъпа) на лични данни, спиране на обработването и унищожаването на лични данни по начина и в случаите, предвидени в Закона за личните данни;
– изпълнява и други задължения, предвидени в Закона за личните данни.
4. Основни права и задължения на субектите на лични данни
4.1. Субектите на лични данни имат право:
- да получава информация относно обработката на личните му данни, освен ако федералните закони не предвиждат друго. Информацията се предоставя на субекта на лични данни от Оператора в достъпна форма и не следва да съдържа лични данни, отнасящи се до други субекти на лични данни, освен ако няма законови основания за разкриване на такива лични данни. Списъкът на информацията и редът за получаването й се определят от Закона за личните данни;
- изискват от оператора да изясни личните си данни, да ги блокира или унищожи, ако личните данни са непълни, остарели, неточни, незаконно получени или не са необходими за посочената цел на обработване, както и да предприеме законови мерки за защита на правата си;
– поставя условието за предварително съгласие при обработване на лични данни с цел популяризиране на стоки, работи и услуги на пазара;
– да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни;
- обжалване пред упълномощения орган за защита правата на субектите на лични данни или в съда срещу неправомерни действия или бездействие на Оператора при обработване на личните му данни;
- да упражнява други права, предвидени от законодателството на Руската федерация.
4.2. Субектите на лични данни са длъжни да:
– предоставяте на Оператора надеждни данни за себе си;
– информира Оператора за изясняване (актуализация, промяна) на личните му данни.
4.3. Лицата, които са предоставили на Оператора неточна информация за себе си или информация за друг субект на лични данни без съгласието на последния, носят отговорност в съответствие със законодателството на Руската федерация.
5. Операторът може да обработва следните лични данни на Потребителя
5.1.Пълно име.
5.2.Имейл адрес.
5.3.Телефонни номера.
5.4. Сайтът също така събира и обработва анонимни данни за посетители (включително бисквитки), използвайки услуги за интернет статистика (Yandex metric и Google Analytics и други).
5.5. Горните данни по-нататък в текста на Политиката са обединени от общото понятие за Лични данни.
5.6. Обработката на специални категории лични данни, свързани с раса, националност, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, интимен живот, не се извършва от Оператора.
5.7. Обработка на лични данни, разрешени за разпространение от специалните категории лични данни, посочени в част 1 на чл. 10 от Закона за личните данни се допуска, ако са спазени забраните и условията, предвидени в чл. 10.1 от Закона за личните данни.
5.8. Съгласието на Потребителя за обработка на лични данни, разрешени за разпространение, се издава отделно от другите съгласия за обработка на личните му данни. В същото време условията, предвидени по-специално в чл. 10.1 от Закона за личните данни. Изискванията за съдържанието на такова съгласие се установяват от упълномощения орган за защита на правата на субектите на лични данни.
5.8.1 Съгласие за обработка на лични данни, разрешени за разпространение, Потребителят предоставя директно на Оператора.
5.8.2 Операторът се задължава не по-късно от три работни дни от датата на получаване на посоченото съгласие на Потребителя да публикува информация за условията за обработване, за наличието на забрани и условия за обработка в неограничен брой. на лицата на лични данни, разрешени за разпространение.
5.8.3 Прехвърлянето (разпространението, предоставянето, достъпа) на лични данни, разрешени от субекта на лични данни за разпространение, трябва да бъде прекратено по всяко време по искане на субекта на лични данни. Това изискване трябва да включва фамилно име, собствено име, бащино име (ако има такова), информация за контакт (телефонен номер, имейл адрес или пощенски адрес) на субекта на личните данни, както и списък с лични данни, обработката на който подлежи на прекратяване. Личните данни, посочени в това искане, могат да бъдат обработвани само от Оператора, на когото са изпратени.
5.8.4 Съгласието за обработка на лични данни, разрешени за разпространение, се прекратява от момента, в който Операторът получи искането, посочено в точка 5.8.3 от настоящата Политика, относно обработката на лични данни.
6. Принципи на обработка на лични данни
6.1. Обработката на лични данни се извършва на законна и справедлива основа.
6.2. Обработката на лични данни е ограничена до постигането на конкретни, предварително определени и легитимни цели. Не е разрешено обработването на лични данни, които са несъвместими с целите на събиране на лични данни.
6.3. Не се допуска комбиниране на бази данни, съдържащи лични данни, чието обработване се извършва за цели, които са несъвместими една с друга.
6.4. Обработват се само лични данни, които отговарят на целите на тяхното обработване.
6.5. Съдържанието и обхватът на обработваните лични данни отговарят на посочените цели на обработването. Не се допуска излишък на обработваните лични данни във връзка с посочените цели на тяхното обработване.
6.6. При обработване на лични данни се гарантира точността на личните данни, тяхната достатъчност и, ако е необходимо, уместност по отношение на целите на обработването на лични данни. Операторът предприема необходимите мерки и/или гарантира тяхното приемане за премахване или изясняване на непълни или неточни данни.
6.7. Съхранението на лични данни се извършва във форма, която позволява да се определи предметът на личните данни, не по-дълъг от изискваното за целите на обработката на лични данни, ако срокът за съхранение на лични данни не е установен от федералния закон, споразумение за което субектът на личните данни е страна, бенефициент или поръчител. Обработените лични данни се унищожават или обезличават при достигане на целите на обработването или в случай на загуба на необходимостта от постигане на тези цели, освен ако федералният закон не предвижда друго.
7. Цели на обработката на лични данни
7.1. Целта на обработването на личните данни на Потребителя:
-информиране на Потребителя чрез изпращане на имейли;
-сключване, изпълнение и прекратяване на гражданскоправни договори;
-предоставяне на Потребителя на достъп до услугите, информацията и/или материалите, съдържащи се на уебсайта https://tresjoli.ru .
7.2. Операторът също така има право да изпраща известия до Потребителя за нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Потребителят винаги може да се откаже от получаването на информационни съобщения, като изпрати имейл до Оператора на [email protected] с бележка „Отказ от известия за нови продукти и услуги и специални оферти“.
7.3. Анонимните данни на Потребителите, събрани с помощта на услугите за интернет статистика, се използват за събиране на информация за действията на Потребителите в сайта, подобряване на качеството на сайта и неговото съдържание.
8. Правни основания за обработка на лични данни
8.1. Правните основания за обработка на лични данни от Оператора са:
-избройте правните актове, уреждащи отношенията, свързани с вашите дейности, например, ако вашите дейности са свързани с информационни технологии, по-специално създаването на уебсайтове, тогава тук можете да посочите Федералния закон „За информацията, информационните технологии и защитата на информацията“ от 27.07. 2006 N 149-FZ ;
-нормативни документи на Оператора;
-договори, сключени между оператора и субекта на лични данни;
– федерални закони, други нормативни правни актове в областта на защитата на личните данни;
– Съгласие на потребителите за обработка на личните им данни, за обработка на лични данни, разрешени за разпространение.
8.2. Операторът обработва личните данни на Потребителя само ако те са попълнени и/или изпратени от Потребителя самостоятелно чрез специални формуляри, разположени на уебсайта https://tresjoli.ru или изпратени до Оператора по електронна поща. С попълване на съответните формуляри и/или изпращане на личните си данни на Оператора, Потребителят изразява съгласието си с настоящата Политика.
8.3. Операторът обработва анонимни данни за Потребителя, ако това е разрешено в настройките на браузъра на потребителя (съхраняването на бисквитки и използването на технологията JavaScript е активирано).
8.4. Субектът на личните данни самостоятелно решава предоставянето на личните си данни и дава съгласието си свободно, по своя воля и в свой интерес.
9. Условия за обработка на лични данни
9.1. Обработката на лични данни се извършва със съгласието на субекта на лични данни за обработка на личните му данни.
9.2. Обработката на лични данни е необходима за постигане на целите, предвидени в международен договор на Руската федерация или закона, за изпълнение на функциите, правомощията и задълженията, възложени от законодателството на Руската федерация на оператора.
9.3. Обработката на лични данни е необходима за правораздаване, изпълнение на съдебен акт, акт на друг орган или длъжностно лице, подлежащ на изпълнение в съответствие със законодателството на Руската федерация за изпълнителното производство.
9.4. Обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на споразумение, по което субектът на личните данни е страна или бенефициент или поръчител, както и за сключване на споразумение по инициатива на субекта на лични данни или споразумение, по силата на което субект на лични данни ще бъде бенефициентът или поръчителят.
9.5. Обработването на лични данни е необходимо за упражняване на правата и законните интереси на оператора или трети лица, или за постигане на обществено значими цели, при условие че не се нарушават правата и свободите на субекта на лични данни.
9.6. Обработването на лични данни се извършва, достъп на неограничен брой лица до които се предоставя от субекта на лични данни или по негово искане (наричани по-долу общодостъпни лични данни).
9.7. Извършва се обработка на лични данни, подлежащи на публикуване или задължително разкриване в съответствие с федералния закон.
10. Редът за събиране, съхраняване, предаване и други видове обработка на лични данни
Сигурността на личните данни, обработвани от Оператора, се осигурява чрез прилагане на правни, организационни и технически мерки, необходими за пълно спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.
10.1. Операторът гарантира безопасността на личните данни и предприема всички възможни мерки, за да изключи достъпа до лични данни на неупълномощени лица.
10.2. Личните данни на Потребителя никога при никакви обстоятелства няма да бъдат прехвърляни на трети лица, освен в случаите, свързани с прилагането на приложимото законодателство или ако субектът на лични данни е дал съгласие на Оператора да прехвърли данни на трета страна за изпълнение на задължения по гражданскоправен договор.
10.3. В случай на откриване на неточности в личните данни, Потребителят може да ги актуализира самостоятелно, като изпрати уведомление до Оператора на имейл адреса на Оператора [email protected] с надпис „Актуализиране на личните данни“.
10.4. Срокът за обработка на лични данни се определя от постигането на целите, за които са събрани личните данни, освен ако в договора или приложимото законодателство е предвиден различен срок.
Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, като изпрати на Оператора уведомление по електронна поща на имейл адреса на Оператора [email protected] с надпис „Оттегляне на съгласието за обработка на лични данни“.
10.5. Цялата информация, която се събира от услуги на трети страни, включително платежни системи, средства за комуникация и други доставчици на услуги, се съхранява и обработва от тези лица (Оператори) в съответствие с тяхното Потребителско споразумение и Политика за поверителност. Субектът на личните данни и/или Потребителят се задължава самостоятелно да се запознае своевременно с посочените документи. Операторът не носи отговорност за действията на трети лица, включително доставчиците на услуги, посочени в този параграф.
10.6. Установените от субекта на лични данни забрани за прехвърляне (с изключение на предоставяне на достъп), както и относно условията за обработка или обработка (с изключение на получаване на достъп) на лични данни, разрешени за разпространение, не се прилагат в случаите на обработка на лични данни. в държавни, обществени и други обществени интереси, определени със закон на Руската федерация.
10.7. Операторът, когато обработва лични данни, гарантира поверителността на личните данни.
10.8. Операторът съхранява лични данни във форма, която позволява да се определи предметът на личните данни, не по-дълъг от изискваното за целите на обработката на лични данни, ако срокът за съхранение на лични данни не е установен от федералния закон, споразумение, на което субектът на лични данни е страна, бенефициент или поръчител.
10.9. Условието за прекратяване на обработването на лични данни може да бъде постигането на целите на обработването на лични данни, изтичането на съгласието на субекта на лични данни или оттеглянето на съгласието от субекта на лични данни, както и идентифицирането на неправомерно обработване на лични данни.
11. Списък на действията, извършвани от Оператора с получените лични данни
11.1. Операторът събира, записва, систематизира, акумулира, съхранява, изяснява (актуализира, променя), извлича, използва, прехвърля (разпространява, предоставя, осъществява достъп), обезличава, блокира, изтрива и унищожава лични данни.
11.2. Операторът извършва автоматизирана обработка на лични данни с получаване и/или предаване на получената информация чрез информационни и телекомуникационни мрежи или без нея.
12. Трансграничен трансфер на лични данни
12.1. Преди началото на трансграничния трансфер на лични данни, операторът е длъжен да се увери, че чуждата държава, на чиято територия се предполага, че ще бъде извършено предаването на лични данни, осигурява надеждна защита на правата на субектите на лични данни.
12.2. Трансгранично предаване на лични данни на територията на чужди държави, които не отговарят на посочените по-горе изисквания, може да се извърши само при наличие на писмено съгласие на субекта на лични данни за трансгранично предаване на личните му данни и/или изпълнение на споразумение, по което субектът на лични данни е страна.
13. Поверителност на личните данни
Операторът и други лица, които са получили достъп до лични данни, са длъжни да не разкриват на трети лица и да не разпространяват лични данни без съгласието на субекта на лични данни, освен ако федералният закон не предвижда друго.
14. Заключителни разпоредби
14.1. Потребителят може да получи всякакви разяснения по въпроси, които представляват интерес относно обработката на личните му данни, като се свърже с Оператора чрез e-mail [email protected] .
14.2. Този документ ще отразява всички промени в политиката за обработка на лични данни от Оператора. Политиката е валидна за неопределено време, докато не бъде заменена с нова версия.
14.3. Текущата версия на Политиката в публичното пространство се намира в Интернет на адрес https://tresjoli.ru/privacy/ .

Built with Mobirise ‌

Free Offline Site Software